Konferencje, seminaria

Zebranie naukowe SHF

W dniu 15 listopada 2016 r. odbyło się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (ul. Długa 28) zebranie naukowe Stowarzyszenia Historyków Fotografii, podczas którego Agnieszka i Marek Janczyk wygłosili referat pt. Krakowski fotograf Wilhelm Kleinberg (1865-1942). 

Po zebraniu odbył się Walny  Zjazd Stowarzyszenia Historyków Fotografii.

SHAPING IDENTITIES|CHALLENGING BORDERS – konferencja w Pradze,maj 2017

Rosnące ostatnio zainteresowanie badaniami nad historią i teorią fotografii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej stało się impulsem do zorganizowania kolejnej (po  konferencji Odkrywanie „peryferii” / Discovering „Peripheries”  w Warszawie, 2016) konferencji poświęconej  fotografii naszego regionu pt. Kształtowanie tożsamości /Przekraczanie granic. Jej tematem ma być refleksja nad rolą fotografii w procesie kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej, a także  nad zjawiskiem przekraczania dzięki fotografii  granic i barier etnicznych, społecznych, politycznych przez idee, technologie, style.

Organizatorami konferencji Shaping Identities|Challenging Borders w Pradze w dniach 9 – 10 maja 2017 są: Instytut Historii Sztuki Czeskiej Akademii Nauk oraz  stowarzyszenie Liber pro Arte (Warszawa) i Uniwersytet Humboldta (Berlin).

Propozycje (abstrakty) 20-min. wystąpień (maksimum 300 słów) należy nadsyłać na adres: photography@udu.cas.cz  do 15 grudnia 2016.

(Więcej informacji: shaping-identities_challenging-borders)

Sympozjum „Fotografia w epoce multimediów” w AJD w Częstochowie

W dniach 20-21 października 2016 odbyło się w  Częstochowie kolejne sympozjum poświęcone rozmaitym aspektom funkcjonowania fotografii w epoce multimediów, zorganizowane przez Zakład Komunikacji Wizualnej Akademii im. Jana Długosza. Wśród autorów wystąpień byli zarówno polscy badacze i historycy fotografii, jak i naukowcy z instytucji zagranicznych.Tu: program

Materiały z sympozjum zostaną opublikowane w zeszytach naukowych AJD.

 

 

Call for Papers: TEORETYCZNE PERSPEKTYWY FOTOGRAFII

Redakcja „Artium Quaestiones”, rocznika Instytutu Historii Sztuki UAM zwraca się do osób zajmujących się refleksją badawczą nad fotografią o nadsyłanie propozycji tekstów do numeru pisma poświęconego fotografii, a przede wszystkim jej teoretycznym perspektywom (będzie to nr XXVIII, który ukaże się w  2017 roku).

Termin nadsyłania abstraktów (1000-1500 znaków): 4 listopada 2016 r.

Redakcja oczekuje na teksty poświęcone refleksji nad medialną i wizualną specyfiką fotografii oraz implikowanymi przez nią modusami widzenia i funkcjonowania obrazu, a także na sprofilowane teoretycznie propozycje interpretacji jej konkretnych przejawów artystycznych (więcej).

Przedmiotem proponowanych artykułów powinny być zarówno problemy dotyczące  historii fotografii, jak i analiza jej nowoczesnych i współczesnych zjawisk, jak m.in. fotografia analogowa i cyfrowa w kontekście ich wizualności, cyrkulacji, wymiaru estetycznego, kulturowego lub politycznego, a także materialnego. Za istotną kwestię redakcja uznaje również refleksję nad miejscem fotografii w historii sztuki, oraz nad metodologicznymi przemianami, które nastąpiły w obszarze dyscypliny pod wpływem badań nad fotografią.

Termin nadsyłania zaakceptowanych propozycji (teksty o maksymalnej objętości 1 arkusza / 40.000 znaków): 3 lutego 2017 r.

Zgłoszenia i materiały (informacje szczegółowe na stronie Instytutu Historii Sztuki UAM  w zakładce Artium Quaestiones: http://arthist.amu.edu.pl) prosimy kierować do sekretarza czasopisma, dr. Filipa Lipińskiego, na adres aq.redakcja@amu.edu.pl