Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i inicjowanie projektów naukowo-badawczych, organizacyjnych, konserwatorskich, wydawniczych i popularyzatorskich w dziedzinie badań nad fotografią, a w tym zwłaszcza:

a) utrzymywanie łączności pomiędzy członkami Stowarzyszenia, informowanie członków o podejmowanych pracach i osiągnięciach w zakresie badań nad fotografią,

b) szerzenie i popularyzacja w społeczeństwie zamiłowania do fotografii i wiedzy o niej oraz zrozumienia dla spraw ochrony dóbr kultury, w szczególności dorobku fotografów działających na ziemiach polskich.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  1. współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami powołanymi do sprawowania opieki nad fotografiami oraz zajmującymi się fotografią w perspektywie naukowej, wystawienniczej i praktycznej,
  2. urządzanie odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw,
  3. organizowanie zjazdów, konferencji oraz zebrań naukowych,
  4. udzielanie opinii fachowych,
  5. współdziałanie z instytucjami naukowymi w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
  6. inicjowanie działań mających na celu zachowanie i naukowe opracowanie zbiorów i zespołów fotografii,
  7. pomaganie członkom Stowarzyszenia w uzupełnianiu wiedzy fachowej oraz w prowadzeniu badań naukowych i ogłaszaniu ich wyników,
  8. organizowanie współpracy i wymiany kulturalnej z pokrewnymi organizacjami i instytucjami za granicą.

(na podstawie statutu, wg wpisu dokonanego w KRS w styczniu 2016 r.)