Konferencje, seminaria

Zebranie naukowe SHF w maju 2015

Podczas zebrania Marta Ziętkiewicz, autorka referatu Teatr polski u progu nowoczesności. Michał Chomiński i Jan Królikowski w obiektywie Konrada Brandla, przedstawiła genezę i okoliczności powstania cyklu studyjnych zdjęć aktorów scen warszawskich, który zapoczątkował wielką popularność na ten rodzaj fotografii na ziemiach polskich w II poł. XIX w.  Wyjaśnienia tego zjawiska należy szukać w  szerszym kontekście historycznym i społeczno-kulturowym, w jakim funkcjonował polski teatr w czasach zaborów.  Zdjęcia aktorów przyczyniły się ponadto do budowania  prestiżu tego zawodu w XIX w., a to z kolei wpłynęło na nobilitację zawodu fotografa. W podsumowaniu referentka zwróciła uwagę na istotną, a niedocenianą rolę fotografii w historii teatru, podkreślając jednocześnie, iż warunkiem powodzenia badań tego zagadnienia jest posiadanie zarazem kompetencji historyka fotografii, jak i teatrologa, co nieczęsto idzie w parze.

Interesujące wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję, zadawano też referentce sporo pytań. Tekst M. Ziętkiewicz ma być opublikowany w jednym z  czasopism teatralnych.

Fototeka ZPAF

Związek Polskich Artystów Fotografików, istniejący od 1949 roku, posiada duży zbiór gromadzonych przez lata negatywów i pozytywów fotograficznych, wśród nich cenne dzieła najznakomitszych polskich fotografów, takich m.in. jak Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Marian Dederko, Zbigniew Dłubak, Benedykt Jerzy Dorys, Edward Hartwig, Edmund Kupiecki, Tadeusz Wański, Feliks Zwierzchowski, Zofia Rydet, Henryk Hermanowicz, Paweł Pierściński. Do niedawna zbiory te nie były w pełni zinwentaryzowane ani dostępne.
W 2014 roku, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się rozpocząć proces digitalizacji i upowszechnienia części kolekcji. BułhakZdigitalizowanych zostało 1166 obiektów, wśród nich 330 negatywów (w tym płytki szklane) oraz 836 pozytywów następujących autorów: Jana Bułhaka, Pawła Pierścińskiego, Edwarda Hartwiga, Harry’ego Weinberga, Lecha Charewicza, Andrzeja Zborskiego, Mariana Musiała, Stanisława Popławskiego, Feliksa Zwierzchowskiego, Tadeusza Kowalskiego, Mariana Murmana, Stanisława Fitaka oraz zbiór kart gabinetowych z przełomu XIX i XX wieku http://www.fototeka-zpaf.pl/index.html
Dzięki dotacji wyposażono także pracownię digitalizacyjną oraz zakupiono sprzęt i oprogramowanie dla powstającej właśnie Agencji ZPAF, która będzie zajmowała się promocją i udostępnianiem dzieł objętych ochroną przez Biuro Praw Autorskich ZPAF.

XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii w Akademii im.J.Długosza

Fotografia i film-codzienność mediów – to temat  sympozjum zorganizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. J.Długosza, które odbyło się w Częstochowie w dniach 9-10 października 2014 r.W obradach uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowej z uczelni polskich oraz wykładowcy z placówek uniwersyteckich w  Słowacji oraz we Lwowie.

Zebranie naukowe SHF

Tematem kolejnego zebrania naukowego Stowarzyszenia Historyków Fotografii, które odbyło się 25 września 2014 r. w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, była “Historia fotografii Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem fotografów Elbląga”. Prelegentka, p. Danuta Thiel-Melerska z Berlina przedstawiła historię pojawienia się (już jesienią 1839 r.) i szybkiego rozpowszechnienia wynalazku Daguerre’a, na terenach Prus Wschodnich (ze stolicą w Królewcu)  i Zachodnich (ze stolicą w Gdańsku). Proces ten przedstawiony został w kontekście ówczesnej sytuacji historycznej i politycznej ziem pruskich oraz na tle  szczególnej roli, jaką dzięki swemu położeniu na styku obu regionów pełnił Elbląg. Wykład ilustrowały głównie fotografie z bogatych zbiorów własnych prelegentki. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, m.in. na temat dostępności materiałów źródłowych do badań tego tematu.