Zebranie naukowe SHF w listopadzie 2015

Podczas  zebrania naukowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Fotografii 19 listopada 2015  p. Piotr Jamski z IS PAN przedstawił działalność fotograficzną zasłużonego, choć mało znanego badacza sztuki, kolekcjonera, numizmatyka, konserwatora, który działał od początku XX w. na wschodnich ziemiach polskich – Józefa Jodkowskiego.

Jodkowski fotografię uważał za niezwykle cenne narzędzie dla badacza sztuki i choć nie dysponował najlepszym, profesjonalnym sprzętem, dzięki swej ogromnej pracowitości i pomysłowości uzyskiwał jako fotograf dokumentalista znakomite rezultaty. Niezwykle cenna jest zwłaszcza wykonana przez niego w latach 1910-1913 dokumentacja fotograficzna wspaniałej cerkwi w Supraślu (650 negatywów szklanych), która znajduje się w zbiorach Instytutu Sztuki PAN. Referent omówił ten zbiór, porównując m.in. niektóre ujęcia Jodkowskiego z wcześniejszą – z 1864 r. i późniejszą, autorstwa H. Poddębskiego – dokumentacją wnętrz supraskiej cerkwi.

Nie do przecenienia są zasługi Jodkowskiego jako kolekcjonera dzieł sztuki i pamiątek narodowych. Przez kilka lat dokumentował zabytki na Grodzieńszczyźnie, w tym zwłaszcza obiekty cerkiewne. Kilkakrotnie wskutek okoliczności dziejowych tracił swe cenne zbiory, ale zawsze niestrudzenie powracał po takich klęskach do swej pracy badacza i naukowca. Po I wojnie światowej założył – i w dużej mierze sam wyposażył – muzeum państwowe w Grodnie, a następnie podobną placówkę w Białymstoku. Od 1945 r. aż do końca życia pracował w warszawskim Muzeum Narodowym.

Po zakończeniu zebrania odbył się  Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia, zwołany w związku z trwającą od maja br. procedurą rozpatrywania przez KRS uchwalonych na poprzednim Walnym Zjeździe SHF zmian w zapisach statutu SHF. Podczas zebrania omówiono też  sprawy bieżące  oraz propozycje dalszych działań Stowarzyszenia.