Stefan Wojnecki. Doświadczanie (w) fotografii /Experience and Experiment in Photography

(teksty: Stefan Wojnecki, Marianna Michałowska, Witold Kanicki, Magdalena Piłakowska; fotografie: Stefan Wojnecki, Piotr Chojnacki, Zygmunt Gajewski, archiwum artysty)
Wydawca: Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2015

W grudniu 2015 r. ukazała się publikacja monograficzna, poświęcona twórczości artystycznej Stefana Wojneckiego, pomyślana jako studium proponujące nowe spojrzenie i uzupełnienie stanu badań nad działalnością artysty.
Ukazując całe spektrum działalności i zainteresowań poznańskiego fotografa, publikacja kładzie szczególny nacisk na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte w działalności artysty, który studiując fizykę, zainteresował się aspektem techniczno-naukowym fotografii. Zajął się wówczas problemem poszukiwania fizycznych uwarunkowań widzenia fotograficznego, wprowadzając m.in. pojęcie obrazu impulsograficznego.
Stefan Wojnecki, jeden z najważniejszych pionierów polskiej współczesnej fotografii, reprezentuje myślenie całkowicie oryginalne w polskiej i światowej teorii obrazu. Należy do grupy wybitnych polskich artystów-teoretyków, takich jak Zbigniew Dłubak, Jerzy Lewczyński, Zbyszko Trzeciakowski czy – z innej nieco perspektywy – Jan Berdyszak, których interesowała idea medium, a dopiero poprzez tę ideę jawić się mogła jakakolwiek społeczna realność, reprezentowana przez obraz.
Twórczość jest tu rozumiana w sposób całkowicie autonomiczny, jako metarefleksja nad samym medium, a nie opowieść o świecie pokazywanym w obrazach. Wojnecki w twórczości artystycznej i teoretycznej zajmuje się w dużej mierze językiem fotografii i jego relacją tak do odniesień przedmiotowych, jak i do innych mediów, a także percepcyjnymi możliwościami ludzkiego umysłu. Interesuje go to, jak przebiega proces postrzegania rzeczywistości, jak ją rozpoznajemy, pamiętamy i przez to jak komunikujemy się z innymi.

Książka stanowi opracowanie naukowo-popularyzatorskie, dostarczając niezwykle cennego materiału źródłowego, obejmującego liczne reprodukcje niepublikowanych dzieł tego twórcy, a także, co ważne, jego teksty teoretyczne.
Publikacja przypomina również postać Wojneckiego – teoretyka, animatora życia kulturalnego i organizatora niezliczonej liczby wystaw (fotograf był m. in. inicjatorem Biennale Fotografii w Poznaniu).