Konferencja “Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”

W Bibliotece Narodowej w dniach 12-13 grudnia 2013 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona miejscu fotografii w badaniach humanistycznych.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat obserwujemy wzrastającą świadomość znaczenia fotografii dla narodzin nowoczesnej obrazowości i percepcji. Towarzyszy jej wzmożone zainteresowanie fotografią badaczy różnych dziedzin humanistycznych: historycznych (historii, historii sztuki, historii nauki, historii techniki), ale również etnografii, archeologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa czy filozofii. W końcu lat 90-tych narodziły się dziedziny wyspecjalizowane w badaniu obrazów, takie jak antropologia czy socjologia wizualna, interesujące się w dużej mierze obrazami fotograficznymi. Każda z tych dziedzin inaczej postrzega fotografię, inaczej odczytuje jej treści i znaczenie, kładąc nacisk na jej wartości estetyczne, dokumentacyjne lub symboliczne, jako nośnika pamięci. Ze względu na różne perspektywy badawcze dziedziny te rozwijają się równolegle i niezależnie od siebie, rzadko wchodząc w dialog lub dyskusję.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie rozległości i różnorodności dziedzin badawczych, w których fotografia pojawia się jako obiekt, problem lub narzędzie badawcze. Zderzenie różnych perspektyw i sposobów widzenia miało stworzyć sytuację wzajemnej wymiany doświadczeń i umiejętności.

Program konferencji wraz z abstraktami znajduje się na stronie projektu. Przewidywane jest opublikowanie materiałów konferencyjnych drukiem.